Algemene voorwaarden

De glazenwasser in regio Groningen vindt u bij schoonmaakbedrijf Cleanwash Groningen

Versie geldig vanaf:  1 januari 2016

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1    Cleanwash Groningen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Gevestigd te Oldekerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 67756433.
1.2    Opdrachtgever: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Cleanwash Groningen tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.3    Consument: een Opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.4.   Zakelijke Klant: een Opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.2, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.4    Website: de website van Cleanwash Groningen. Te bereiken via www.cleanwashgroningen.nl.
1.5    Werkzaamheden: het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1    Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Opdrachtgever, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument en een Zakelijke Klant, tenzij anders aangegeven.
2.2    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten van Cleanwash Groningen die strekken tot het verlenen van diensten of de verkoop van producten.
2.3    De bepalingen in de algemene voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Cleanwash Groningen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
2.4    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.5    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cleanwash Groningen en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6    In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.7    De Opdrachtgever kan geen toekomstige rechten ontlenen indien Cleanwash Groningen op enig moment geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden vereist.

Artikel 3 Prijsberekening en offertes

3.1    Een door Cleanwash Groningen aan de Opdrachtgever toegezonden offerte is veertien (14) dagen geldig voor aanvaarding, daarna is deze van louter informatieve waarde.
3.2    Alle offertes zijn vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
3.3    Indien blijkt dat de bij de aanvraag van een offerte door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Cleanwash Groningen het recht de prijs in de betreffende offerte/aanbieding en andere voorwaarden te wijzigen.
3.4    Indien een overeenkomst niet is ondertekend, vervallen de bijbehorende kortingsacties.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst en annulering

4.1    Een Overeenkomst tussen Cleanwash Groningen en de Opdrachtgever komt tot stand nadat een door Cleanwash Groningen uitgevaardigd aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard en Cleanwash Groningen akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4.2    Aanvaarding door de Opdrachtgever geschiedt door het schriftelijk of mondeling overeenkomen van een overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Cleanwash Groningen.
4.3    Wijzigingen in de Overeenkomst dienen per e-mail te worden gemeld aan Cleanwash Groningen en moeten schriftelijk worden aanvaard door Cleanwash Groningen, tenzij Cleanwash Groningen en de Opdrachtgever uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
4.4    Een Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. Indien een Consument dit recht wil uitoefenen moet deze Cleanwash Groningen per e-mail of post op de hoogte stellen van haar beslissing de Overeenkomst te herroepen.
4.5    De Consument gaat ermee akkoord dat Cleanwash Groningen zelf kan bepalen of zij vóór verstrijking van de in artikel 4.4 genoemde termijn met haar Werkzaamheden aanvangt. De Consument gaat er voorts mee akkoord dat indien Cleanwash Groningen vóór verstrijking van de in artikel 4.4 genoemde termijn aanvangt met haar Werkzaamheden, het in artikel 4.4 genoemde recht vervalt om de Overeenkomst te herroepen.
4.6    Indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan een tot stand gekomen Overeenkomst alleen geannuleerd worden indien de Opdrachtgever veertien (14) dagen voorafgaand aan de datum dat Cleanwash Groningen voor de eerste keer zal aanvangen met de Werkzaamheden, de Overeenkomst schriftelijk annuleert.
4.7    Indien de in artikel 4.5 genoemde termijn verstreken is alvorens de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert is de Opdrachtgever het gehele factuurbedrag c.q. overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Cleanwash Groningen.

Artikel 5 Aanvang van de werkzaamheden en meerwerk

5.1    De datum en locatie waarop Cleanwash Groningen aanvangt met de uitvoering van de Werkzaamheden wordt in overleg tussen Cleanwash Groningen en de Opdrachtgever vastgesteld indien de Opdrachtgever heeft aangegeven thuis/aanwezig te willen of moeten zijn tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden. Indien de Opdrachtgever heeft aangegeven niet thuis/niet aanwezig te willen of moeten zijn, zal Cleanwash Groningen, na aankondiging, zo spoedig mogelijk aanvangen met de uitvoering van de Werkzaamheden.
5.2    Indien Cleanwash Groningen niet op de overeengekomen datum kan aanvangen met de Werkzaamheden door toedoen van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Cleanwash Groningen te maken kosten en schade die ontstaan door de vertraging.
5.3    Cleanwash Groningen is gerechtigd om naar eigen inzicht de Werkzaamheden op een andere datum uit te voeren dan overeengekomen is met de Opdrachtgever indien omstandigheden dit vereisen, zonder dat Cleanwash Groningen op enige wijze schadeplichtig is jegens de Opdrachtgever.
5.4    Indien voorafgaand of tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden komt vast te staan dat de door de Opdrachtgever opgegeven informatie gebaseerd is op een onjuiste voorstelling van zaken en Cleanwash Groningen als gevolg meer Werkzaamheden dient uit te voeren worden deze kosten in beginsel aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten zullen in beginsel € 40,- per uur bedragen.
5.5    In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 5.4 zullen bij een Overeenkomst tussen Cleanwash Groningen en een Consument de kosten voor meerwerk niet meer dan 25% van het overeengekomen bedrag bedragen. Indien de aanvullende kosten hoger zijn dan 25% van het overeengekomen bedrag, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding door de Consument is Cleanwash Groningen gerechtigd € 14,95 inclusief BTW aan voorrijkosten in rekening te brengen aan de Consument.

Artikel 6 Uitvoering van werkzaamheden

6.1    De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de (ramen van de) woning. Indien alle of enkele ramen onbereikbaar zijn wegens door derde uit te voeren werkzaamheden of andere obstakels de toegang tot ramen blokkeren, dient de Opdrachtgever dit minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk aan Cleanwash Groningen te melden. Indien de Opdrachtgever Cleanwash Groningen niet of te laat informeert over eventuele onbereikbaarheid en Cleanwash Groningen als gevolg daarvan de Werkzaamheden niet of beperkt kan uitvoeren, is de Opdrachtgever het gehele overeengekomen bedrag voor de desbetreffende Werkzaamheden verschuldigd aan Cleanwash Groningen.
6.2    Indien de uitvoering van Werkzaamheden onredelijk wordt verhinderd door een aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, dan is de Opdrachtgever het gehele overeengekomen bedrag voor de desbetreffende Werkzaamheden verschuldigd aan Cleanwash Groningen. Onder onredelijke verhindering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan; het door de Opdrachtgever nalaten van het doen van een concreet (tegen)voorstel inhoudende een moment waarop Cleanwash Groningen kan aanvangen met de uitvoering van de Werkzaamheden, nadat Cleanwash Groningen tevergeefs contact heeft opgenomen met de Opdrachtgever om zo een moment af te spreken. Een concreet voorstel bevat tenminste: een datum van een doordeweekse dag;  een tijdstip tussen 09:00 uur en 17:00 uur en deze datum en tijdstip vallen binnen twee weken vanaf de dag dat de Werkzaamheden volgens de overeengekomen frequentie (richtlijn) zouden moeten worden uitgevoerd.
6.3    Balkons worden niet standaard meegenomen bij een overeenkomst betreft glasbewassing. Kozijnen en voor- en achterdeur worden wel standaard meegenomen bij een overeenkomst betreft glasbewassing (exclusief balkondeur en kozijnen van ramen op het balkon).

Artikel 7 Duurovereenkomst

7.1    De Opdrachtgever en Cleanwash Groningen gaan een Overeenkomst aan voor de duur van twaalf (12) maanden. Deze Overeenkomst zal na afloop van de initiële contractperiode, stilzwijgend worden verlengd met telkens eenzelfde termijn, tot wederopzegging, tenzij de Opdrachtgever drie (3) maanden voor het ingaan van de nieuwe termijn de Overeenkomst schriftelijk opzegt.
7.2    In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 7.1 zal bij een Overeenkomst tussen Cleanwash Groningen en een Consument een Overeenkomst voor de duur van twaalf (12) maanden worden aangegaan, inhoudende een afname van diensten tegen een frequentie van tenminste eenmaal per drie (3) maanden, welke de Consument na verloop van deze termijn steeds kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
7.3    De Opdrachtgever dient Cleanwash Groningen bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren over de frequentie waarin Cleanwash Groningen Werkzaamheden voor de Opdrachtgever uitvoert. Echter zal deze frequentie uitsluitend dienen als richtlijn die tracht de uitvoering van Werkzaamheden (verschillende data) zo gelijkmatig mogelijk te verdelen. Derhalve kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan deze frequentie en is Cleanwash Groningen in geen geval gebonden aan de exacte datums die voortvloeien uit deze frequentie bij de uitvoering van Werkzaamheden. 
 
Artikel 8 Prijzen
 
8.1    De Opdrachtgever betaalt voor de bestelde diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs.
8.2    De door Cleanwash Groningen gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW voor Consumenten en exclusief BTW voor zakelijke Opdrachtgevers, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
8.3    Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Cleanwash Groningen en de Opdrachtgever zich prijsverhogingen voordoen voor de door Cleanwash Groningen te gebruiken materialen, energie of enige andere benodigdheden voor de uitvoer van de Werkzaamheden is Cleanwash Groningen gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
8.4    Hetgeen bepaald in artikel 8.3 is niet van toepassing indien Cleanwash Groningen een Overeenkomst sluit met een Consument.

Artikel 9 Klachten

9.1    De Opdrachtgever dient, indien de Opdrachtgever dit wenst, de Werkzaamheden op te nemen en klachten over de door Cleanwash Groningen uitgevoerde Werkzaamheden direct na ontdekking schriftelijk te melden aan Cleanwash Groningen.
9.2    De Opdrachtgever dient Cleanwash Groningen uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van eventuele gebrekkig uitgevoerde Werkzaamheden schriftelijk op de hoogte te stellen en daarbij een beschrijving te geven van de klachten. Indien de klachten gegrond zijn, dan dient de Opdrachtgever Cleanwash Groningen de mogelijkheid te bieden de Werkzaamheden alsnog deugdelijk na te komen. Mocht nakoming onverhoopt niet (meer) mogelijk zijn, dan dienen Cleanwash Groningen en de Opdrachtgever in overleg te treden over de afhandeling van de klachten.
9.3    Werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.2 bepaalde termijn zijn bezwaren ten gehore heeft gebracht.

Artikel 10 Inschakeling van derden

10.1    Cleanwash Groningen heeft het recht om naar eigen inzicht derden in te schakelen bij de uitvoering van haar Werkzaamheden.
10.2    Indien Cleanwash Groningen derden inschakelt doet Cleanwash Groningen dit voor eigen rekening en risico.
 
Artikel 11 Betaling en ontbinding

11.1    Alle door Cleanwash Groningen verzonden facturen dient de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen.
11.2    Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet zal Cleanwash Groningen de Opdrachtgever daarover informeren en de Opdrachtgever een termijn van veertien (14) dagen gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
11.3    Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van de termijn als genoemd in artikel 11.2 niet aan zijn betalingsverplichting jegens Cleanwash Groningen heeft voldaan, is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast zal Cleanwash Groningen incassokosten in rekening brengen welke in beginsel 15% van het verschuldigde factuurbedrag bedragen met een minimum van € 40,-.
11.4    Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.5    Indien de Opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Cleanwash Groningen gerechtigd verdere Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
11.6    Indien Cleanwash Groningen de uitvoering van de Werkzaamheden opschort zoals omschreven in artikel 11.5 laat dat de overige betalingsverplichtingen en verplichtingen uit de Overeenkomst onverlet.
11.7    De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 12 Overmacht

12.1    Cleanwash Groningen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12.2    Cleanwash Groningen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig dagen, kan zowel de Opdrachtgever als Cleanwash Groningen, de Overeenkomst ontbinden, zonder dat enige verplichting ontstaat tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
12.3    Indien Cleanwash Groningen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Cleanwash Groningen gerechtigd het nagekomen gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1    Cleanwash Groningen is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
13.2    De totale aansprakelijkheid van Cleanwash Groningen voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen  is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Cleanwash Groningen is voorts beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst. In alle hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekte schade.
13.3    Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet, gederfde winst, bedrijfsstagnatie en immateriële schade.
13.4    Cleanwash Groningen is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: 
•    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
•    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cleanwash Groningen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze kosten aan Cleanwash Groningen toegerekend kunnen worden;
•    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
13.4    Cleanwash Groningen is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5    De Opdrachtgever zal Cleanwash Groningen, haar medewerkers en eventueel ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Cleanwash Groningen ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Cleanwash Groningen.

Artikel 14 Wijzigen algemene voorwaarden

14.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen deze algemene voorwaarden en de Prijzen door Cleanwash Groningen eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden tenminste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Prijswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.
14.2    Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website van Cleanwash Groningen, met dien verstande dat in geval van een prijswijziging altijd uiterlijk binnen één maand na inwerkingtreding van de stijging een persoonlijke kennisgeving plaatsvindt. In de kennisgeving wijst Cleanwash Groningen de Opdrachtgever op de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.
14.3    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 Wijzigen prijzen op basis van indexatie

15.1    Cleanwash Groningen behoudt zich het recht voor om ieder jaar op 1 januari de Prijzen aan te passen op basis van de inflatie. De hoogte hiervan wordt bepaald door de Consumentenprijsindex van het CBS. De inflatiecorrectie geldt voor Opdrachtgevers die op 1 januari langer dan 3 maanden Opdrachtgever zijn van Cleanwash Groningen.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1    Op deze algemene voorwaarden en eventuele nadere Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
16.2    De Opdrachtgever en Cleanwash Groningen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3    Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter te Groningen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Cleanwash Groningen en de Opdrachtgever.

Contact de glazenwasser in de regio Groningen

Wij reageren zo snel mogelijk op uw offerte- en contactaanvraag.

8 + 12 =

Blauw Bubbels Vierkant Wit

Laat u verrassen!

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwsberichten en verrassende kortingen? Schrijf u dan in en ontvang elk kwartaal de nieuwste informatie van schoonmaakbedrijf Cleanwash Groningen.

U heeft zich succesvol ingeschreven!

Share This